تشخیص منشاء و تقلبات مواد غذایی

شناسایی کیفی تقلبات در فراورده های گوشتی

آزمایش تشخیص تقلبات در فراورده های گوشتی با شناسایی DNA گونه های حیوانی در محصولات و فراورده های گوشتی انجام می گردد. به عنوان مثال وجود یا عدم وجود گوشت خوک، الاغ، سگ، گربه و دیگر گونه های حیوانی نامتعارف با این آزمون مشخص می گردد.

درخواست آزمون

آزمون تشخیص کمی تقلبات در فراورده های گوشتی

این گونه آزمایش جهت تعیین درصد یا کمیت گوشت گونه های حیوانی در محصولات و فراورده های گوشتی انجام می گردد. به عنوان مثال سوسیس و یا کالباس و یا گوشت چرخ کرده که روی برچسب آن محصول درصد گوشت مورد نظر قید شده است و شما با این آزمایش می توانید از صحت برچسب محصول اطمینان حاصل نمایید.

درخواست آزمون

آزمون تشخیص تقلبات در مواد غذایی ارزشمند

درخواست آزمون

آزمایش تشخیص تقلبات در روغن های گیاهی

درخواست آزمون

آزمایش تشخیص گونه های آبزیان و کنسرو های ماهی های تن

درخواست آزمون

آزمون تقلبات در لبنیات و دیگر مواد غذایی

درخواست آزمون