آزمایش محصولات تراریخته (GMO)

  آزمون غربالگری (Screening) محصولات غذایی تراریخته

  این آزمایش مشخص می کند که نمونه غذایی یا محصولات کشاورزی تراریخته هستند یا خیر. به عبارت دیگر وجود یا عدم وجود ژن عامل تراریختگی در این تست تعیین می گردد.

  درخواست آزمون

  آزمایش تعیین رخداد تراریخته

  در این آزمایش پس از اطمینان از تراریختگی محصول غذایی یا محصول کشاورزی نمونه مورد نظر جهتت تعیین نوع رخداد یا ایونت مورد آزمون قرار می گیرد. این آزمون در مورد نمونه هایی که مورد تایید سازمان های معتبر بین المللی قرار نگرفته اند ضروری می باشد. چرا که هر سازمان و یا کشوری (نظیر اتحادیه اروپا) بعضی از انواع (رخدادها) را تایید و یا برخی دیگر را رد نموده است.

  درخواست آزمون

  آزمون تعیین کمیت و یا درصد تراریختگی

  مهم ترین کاربرد این آزمون جهت برچسب گذاری محصولات تراریخته است چرا که طبق قوانین هر کشور برچسب گذاری تراریخته ها در محدوده خاصی صورت می گیرد. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا این قانون ۰/۹ درصد است که بالاتر از آن درصد تراریختگی برچسب گذاری تراریخته اجباری و معمولاً برچسب تراریخته نصب می گردد و این قانون در ایران ۲ درصد است و مقدار بالاتر از این درصد برچسب الزامی می باشد.

  درخواست آزمون

  آزمون تعیین تراریختگی روغن های گیاهی

  از آنجا که محصولاتی نظیر سویا، ذرت و کلزا از پرمصرف ترین محصولات جهت تولید روغن در دنیا به شمار می آیند و همین طور نوع تراریخته این محصولات نیز به طور گسترده ای در جهان کشت می شود. بنابراین این روغن ها در آزمایشگاه مورد آزمون تراریختگی قرار می گیرند.

  درخواست آزمون

  آزمایش تراریختگی باکتری ها

  درخواست آزمون

  آزمون تراریختگی آبزیان

  درخواست آزمون