محصولات تراریخته (GMO)

تاریخچه محصولات غذایی تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی (GMO)

بشر حداقل از ده هزار سال پیش تاکنون اصلاح نباتات را انجام داده است. پرورش اولیه گیاهان شامل انتخاب یک گیاه، میوه، بذر، گل ‌یا دیگر قطعات قابل تکثیر در گیاهان بر اساس صفت موردنظر بود. صفات انتخابی شامل بازدهی بالاتر، کاهش سمیت و بهبود طعم و شکل ظاهری میوه‌ها و دانه‌هابود. مطالعه بیشتر

توزیع جهانی و سطح زیر کشت محصولات تراریخته

در سال ۲۰۱۵ حدود دوازده درصد (۷/۱۷۹ میلیون هکتار از ۵/۱ میلیارد هکتار) از کشتزارهای دنیا زیر کشت محصولات تراریخته قرارداشتند. داده‌های سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهند که ارقام تراریخته به‌صورت تجاری برای ۹ محصول غذایی، ۳ محصول غیرغذایی و ۲ نوع گل موجود بوده‌اند. مطالعه بیشتر

صفات تغییریافته ژنتیکی در محصولات تراریخته تجاری

تاکنون صفات تغییریافته ژنتیکی زیادی توسعه پیداکرده‌اند، اما تعداد کمی ازاین صفات در انواع تجاری محصولات درسال ۲۰۱۵ وجود داشته‌اند. بیشترصفات تجاری موجود در ۲۰ سال اولیه تولید محصولات تراریخته باهدف مقاومت محصولات زراعی نسبت به علف‌کش‌ها یا محافظت از آن‌ها دربرابرحشرات آفت تولید شدند. مطالعه بیشتر

محصولات تراریخته تولیده شده تا به امروز

تاکنون صفات تغییریافته ژنتیکی زیادی توسعه پیداکرده‌اند، اما تعداد کمی ازاین صفات در انواع تجاری محصولات درسال ۲۰۱۵ وجود داشته‌اند. بیشترصفات تجاری موجود در ۲۰ سال اولیه تولید محصولات تراریخته باهدف مقاومت محصولات زراعی نسبت به علف‌کش‌ها یا محافظت از آن‌ها دربرابرحشرات آفت تولید شدند. مطالعه بیشتر

  • آزمایش محصولات تراریخته یا آزمون تراریختگی

    آزمون کیفی و کمی محصولات تراریخته جهت تشخیص تراریختگی غذا و برچسب گذاری انواع محصولات غذایی