.

آزمایش میکروبی غذا

(تشخیص باکتری ها، ویروس ها و قارچ های غذایی)